ga verder naar de inhoud

privacyverklaring

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

theater arsenaal
Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen
onthaal@theaterarsenaal.be 
T. 015 42 25 44

waarom wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden door theater arsenaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van theater arsenaal (uitvoering overeenkomst)
  • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
  • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van je vragen (en opslaan) (verzamelen) (verwerken): naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het online verkopen van tickets
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hiervoor toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


bewaartermijn

Theater arsenaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, nl. tot 3 jaar na de laatst bezochte voorstelling.


jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen.

Bovendien kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezicht houdende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


wijziging privacyverklaring

Als theater arsenaal de privacyverklaring wijzigt, zal van de wijziging een aankondiging gedaan worden op de website.